index.1.jpg (3032 bytes)

Galina Selari,
CISR/
ADEPT, www.e-democracy.md

                                                                                                                             Februarie 2008

Moldova 2008: noile și vechile provocări pentru economie

Noul an 2008, conform tradiției, a început cu tragerea concluziilor pentru anul trecut. Remarcăm că, anul 2007 s-a încheiat primul ciclu de realizare a „noii politici economice” (Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei pentru anii 2004-2006 și Planul de Acțiuni Moldova-UE pentru anii 2007-2007) și a fost elaborată și adoptată Strategia Națională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011. 

În linii generale, și în 2007 activitatea Guvernului și a Băncii Naționale poate fi considerată drept una de succes, ținând cont de faptul că s-a reușit menținerea unei stabilități macroeconomice, pe fundalul șocurilor externe și a secetei catastrofale. 

Concluziile oficiale încă urmează a fi făcute. Însă, în opinia prim-ministrului „practic, toate punctele prevăzute în Planul de Acțiuni RM-UE au fost, în linii generale, îndeplinite, și în general, țara și-a făcut bine temele pentru acasă”. Așa cum, componenta economic㠖 partea de bază a Planului de Acțiuni RM-UE – coincide, după conținut, cu SCERS, putem conchide că și la acest capitol totul e în ordine. 

În același timp, este evident că așteptările Guvernului, și nu doar ale lui, nu s-au realizat deplin. Despre acest fapt o dovedesc și raitingurile institutelor internaționale financiare de frunte, dar și discuțiile din timpul dezbaterii proiectului, pe atunci încă Planul Național de Dezvoltare (2008-2010) – prima experiență comună de lucru a puterii, business-ului și societății civile. 

Imagine generală este că PND este elaborat într-un mod „european” și deși în multe puncte repetă scopurile și punctele de referință ale SCERS și Planului de Acțiuni Moldova-UE , viziunea privind realizarea acestora a suferit schimbări semnificative: de la abordarea sectorială la cea a problemelor. A fost concretizată și forma: toate direcțiile prioritare de dezvoltare sunt orientate spre armonizarea celor mai importante politice naționale cu cele europene. 

Totuși premisa cheie – modificarea paradigmei și calității creșterii economice, sporirea competitivității economiei - au rămas  în esență, aceleași. Rămân neschimbați factorii de risc: vulnerabilitatea externă, dependența energetică, baza de export îngustă, divizarea țării, sărăcia și noua inegalitate socială. Involuntar, apar întrebări: cum a fost, totuși, făcută tema pentru acasă? A obținut țara încă o declarație a intențiilor sau un document de lucru, a cărui aplicare în practică este foarte necesară, în pofida dificultăților extreme? 

Sfaturile unui inițiat

1. Reieșind din totalitatea tuturor circumstanțelor, și în 2008 principală preocupare a puterii, business-ului și populației rămâne calitatea guvernării. Posibilitățile de consolidare a creșterii economice, preponderent prin perfecționarea legislației, sunt practic epuizate: este deja clar că nu este suficient să ai o legislație bună, este important ca normele acesteia să fie aplicate în practică, iar acest lucru necesită un aparat de stat efectiv, o justiție corectă, un sistem de ordine și drept demn. Nici-o lege nu va aduce rezultatele dorite, dacă organele puterii de stat nu vor asigura executarea acesteia, iar judecătoria nu va apăra cetățeanul sau omul de afaceri față de încălcarea drepturilor sale. 

2. Inflația și investițiile. Una din cele mai dificile obiective - în condițiile creșterii veniturilor populației - e de a menține creșterea prețurilor într-un stabilit. Acest lucru este cu atât mai complicat cu cît inflația a început să se accelereze.  

Remarcăm că, bugetul, conform prognozei pe termen mediu, își va menține orientarea socială. Salariul lucrătorilor din sfera bugetară se va mări de trei ori către sfârșitul anului 2009. Veniturile populației cresc mai repede decât PIB-ul și productivitatea muncii.  

Prețurile mondiale la alimente și petrol vor continua să crească (raportul Forumului Economic Mondial). Trebuie, de asemenea, luat în considerare faptul că indicele prețurilor producătorilor este mai înalt decât indicele prețurilor consumatorilor (în 2007 - creșterea a constituit 28%, și 13% respectiv). Aceasta înseamnă că există înc㠄rezerve” pentru o viitoare creștere a prețurilor

Posibilitățile de a influența dezvoltarea instrumentelor inflaționiste sunt limitate de efectivitatea instrumentelor politice: veniturile bugetare sunt considerabil mai mici decât necesitățile reale de dezvoltare, iar Banca Națională este, practic, lipsită de mecanisme de transmisie monetară, pe fonul scăderii piețelor financiare (Nota finală privind rezultatele misiunii FMI în Moldova, 21.12.2007). 

Economia, s-a adaptat, deja, cu ajutorul Băncii, miliardului de dolari primit în formă de remitențe. Aproape că a fost „soluționat㔠și problema transformării acestora în investiții: rămâne doar de elaborat criteriile, conform cărora suma primită va fi recunoscută (înregistrată statistic) drept investiție. Încă nu a fost găsit vre-un răspuns la întrebarea despre direcționarea acestui gen de investiții (inclusiv și din punct de vedere statistic). Însă există proiectul legii privind reglarea valutară, care prevede posibilitatea unor măsuri de protecție (interzicerea sau limitarea ridicării plăților și transferurilor bănești în valută străină pe teritoriul RM, introducerea obligativității rezervării valutei străine pe conturile cu procent nul etc.), dacă mișcarea capitalului din/în Republica Moldova provoacă sau riscă să provoace impedimente serioase în realizarea scopurilor politicei valutare și/sau monetare. În același timp, măsurile de protecție pot fi adoptate atât față de toți, cît și față de unele categorii ale rezidenților/ nerezidenților. Este discutabil că Moldova se va „apăra” de investițiile străine directe și de creditele investiționale. Apare concluzia: se creează un mecanism de reorientare administrativă a plaților bănești din consum spre investiții.  

Este necesar să ținem minte și despre presiunea investițional㠄fireasc㔠asupra inflației. Conform estimărilor preliminare, anul 2007 a fost unul de record după volumul depunerilor investiționale (doar în 9 luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2006, fluxul investițiilor străine directe s-a dublat). Este oare economia pregătită pentru boom-ul investițional așteptat?  

Moldova se raportează la grupul țărilor care au „depășit” potențialul investițional, adică în cazul structurii curente a economiei apar probleme cu absorbția investițiilor (Raportul privind investițiile mondiale în 2007). Din această cauză, probabil, și Banca Națională administrează cu influxul de valută în economie cu dificultate. Luând în considerare că, proiectele mari sunt programate pentru o durată ce depășește un an, presiunea inflaționistă va dura încă vreo 5 ani. Pericolul constă în faptul că, doar după trecerea timpului se determină cît de efective sunt aceste investiții și dacă vor deveni un factor al creșterii nu doar în perioada curentă (timp în care se realizează), ci și în perspectivă. Este posibil un conflict al intereselor: suportul „momentan” al creșterii curente sau diversificarea economiei și a exportului. 

3. Crearea unui mediu de afaceri, corespunzător necesităților – Guvernul nu este capabil de realizarea acestui obiectiv de unul singur, ceea ce înseamnă că societatea este în drept să apeleze la responsabilitatea socială a business-ului. Realizarea PND presupune atragerea, în primul rînd, a resurselor private, iar rata de participare a business-ului privat va fi un indicator de confidență față de reformele implementate.  

Între timp însă, business-ul de asemenea “se trage la putere”- mai mult de 80 % a agenților economici sunt înregistrați în Chișinău, în „restul” Moldovei se păstrează starea de depresie, ceea ce nu contribuie, ci din contra, frânează orice încercări de modernizare a economiei, inclusiv inițiativele Președintelui privind liberalizarea, dereglementarea și demonopolizarea.   

Între timp, însă, business-ul moldovenesc după acumularea experienței de stabilire independentă (pentru sine!) a ordinii cotidiene, ar trebuie să se gîndească și la cultura moralității. Doar către sfârșitul anului 2006 la Global Compact (Global Compact (Acordul Global) – acțiune mondială a ONU, scopul căreia este de a unifica procesele de creștere economică și dezvoltarea umană) au aderat primele 6 companii moldovenești, ca astăzi să fie deja 23, în mare pate companii cu participarea capitalului străin. Amintim că, propunerea din partea PNUD Moldova a fost lansată încă în noiembrie 2004. În același timp, doleanțele față de guvern, nu întotdeauna dezinteresate și social orientate, sunt deja expuse detaliat în 2 Cărți Albe ale acelorași investitori străini. 

Se pare, că apariția apropiată a business-ului „cu față uman㔠 este  încă departe.  

4. Europenizarea Moldovei. Anul trecut s-a încheiat cu succese incontestabile în direcția europeană: Acordul dintre RP și UE privind facilitarea regimului de vize și readmisie, Centrul Comun de Vize, decizia de acordare a preferințelor autonome în comerțul cu UE. Rămîne Însă întrebarea, în ce măsură vom putea să exploatăm această asimetrie.  Este necesar să conștientizăm că, posibilitatea accesului pe piețe (a mărfurilor, muncii, capitalului)- este o condiție necesară, dar nu suficientă  de prezență pe aceste piețe.  

Este clar că, activitatea comună a întregii societăți va ajuta la evitarea greșelilor trecutului, iar în viitor urmează un lucru permanent și asiduu, și nu o „campanie de urgență”. Șansele realizării scenariului reformator depinde de prezența voinței politice, a continuității și coordonării acțiunilor (activităților) puterilor legislative și executive, încrederii business-ului și populației față de acestea.  

Din păcate, anul 2008 este unul pre-electoral ceea ce înseamnă că nu vor fi evitată PR-economia și multiple promisiuni. Însă se vrea a crede că inerția creșterii deja „s-a copt”, și în politica economică v-a prevala  pragmatismul conștientizat, iar pe noi toți ne așteaptă un an al acțiunilor active, reunite în cinci „coșuri” ale Strategiei Naționale pentru Dezvoltare.