index.1.jpg (3032 bytes) Anatol Gudîm, Centrul de Investigații Strategice și Reforme

Privatizarea în Transnistria: riscuri și beneficii

Seminarul Internațional „Conflictele Inghețate din spațiul ex-URSS într-un nou Context Geopolitic”,
organizat de Institutul de Politici Publice, Moldova, Chișinău, 3-4 decembrie, 2004


Transnitria- „regiunea insurecțional㔠a Republicii Moldova și economia sa administrativ dirijată au intrat într-o etapă de dezvoltare destul de dramatică. În sfârșit, și aici, se prea poate că, mai târziu decât altundeva în spațiul post-sovietic, a fost inițiată campania de privatizare în sectorul industrial, orientată, în general, asupra investitorilor străini.

Drama constă în faptul că, mai bine de 10 ani, administrația regiunii, corpul director, și „elitele” economiei subterane au activat foarte comfortabil în limitele know-how-ului local- „sisteme puternic centralizate potrivit indicatorilor macroeconomici”[1]. Oficial s-a acordat prioritate întreprinderilor de stat și colective, cu mențiunea: „Desigur, proprietatea privată trebuie să existe. Dar aceasta trebuie sa fie o proprietate privată muncită”. (Smirnov, I., Președintele RMN)

Inițial, în această regiune, ca și în Republica Moldova, a fost adoptată așa-numita lege a privatizării (decembrie 1991), care, însă, nu a fost consolidată printr-un program concret de privatizare. Iar în anul 1997, procesul de privatizare ca „acțiune tâlhărească, antipopular㔠a fost, în general, suspendat printr-un decret special al Sovietul Suprem al RMN. Între timp, în practică continua transmiterea dreptului de dispoziție și gestionare a unor întreprinderi particularilor-în baza ordinelor și „deciziilor speciale”. Experimentele în agricultură din anii 1999-2002 bazate pe arendarea de către fermieri a pământului colhozurilor și sovhozurilor n-au reușit. Iar referendumul privind introducerea proprietății private asupra pământului (aprilie 2003) a fost declarat nevalabil “din cauza participării proaste a populației la sufragiu”.

Rezultatul tuturor acestor evenimente a fost conservarea structurii de tip sovietic a gradului de ocupare al populației. Astfel, conform datelor serviciului de statistică al RMN în anul 2000, în regiune, 64.9% din populația ocupată era angajată în întreprinderile de stat și municipale,  8.6%-în societăți pe acțiuni și întreprinderi colective, 14,6% - în colhozuri și sovhozuri, și doar 7.1% - în întreprinderi private și de arendă[2]

În sfârșit – „s-a spart ghiața”! Programul de privatizare pe anul 2001-2002 conține 55 de întreprinderi, iar în anii următori –alte 75. Au fost privatizate: în 2002 – 2 întreprinderi, în 2003-12, în 2004 –163. Dintre ele fac parte – cei mai importanți donatori la bugetul regional – Uzina metalurgică moldovenească (Râbnița), Centrala Electrică Moldovenească (Dnestrovsk), întreprinderi din industria constructoare de mașini, industria ușoară și alimentară din Tiraspol, Bender, Dubăsari, și Grigoropol. 

Totuși ce s-a întâmplat? Care sunt cauzele exploziei activității de privatizare? Sunt câteva astfel de cauze, motive:

·        tendința de consolidare, „legitimizare” a dreptului propriei elite locale (administația, antreprenorii) asupra întreprinderilor din regiune până devine posibilă constituirea unui „stat comun” cu Republica Moldova;

·        stabilizarea situației economice în întreprinderile industriale mari prin atragerea de mijloace bănești ale investitorilor în vederea reconstruirii întreprinderilor și stingerii datoriilor acestora;

·        formarea unei surse suplimenatare de venit pentru bugetul regiunii (oficial-în scopuri sociale și pentru Fondul de Dezvoltare al RMN);

·        legalizarea „acaparării proprietății de stat” de către structurile economiei subterane, inclusiv și din afara regiunii;

·        atragerea în regiune de investiții străine, în special din Federația Rusă, drept  barieră, mijloc de apărare împotriva pretențiilor oficialităților din Republica Moldova asupra dreptului de gestionare a întreprinderilor considerate proprietate de stat de pe teritoriul regiunii.

Între timp, poziția oficială a Republicii Moldova privind privatizarea în Transnistria este contradictorie. Inițial, această atitudine s-a manifestat prin acceptarea tacită a privatizării Uzinei Metalurgice Moldovenești din Râbnița, foarte rentabile, a întreprinderii-fiică a companiei ruse Gazprom (ITERA/ EI Energy Investment  and Management Corporation); apoi – în decizia consemnată în protocolul Chișinău – Tiraspol din 2001 („activitatea investitorilor și antreprenorilor străini pe teritoriul Transnistriei este garantată de legislația Republicii Moldova, Transnistriei și de normele dreptului internațional”); și în cele din urmă, a urmat Legea privatizării întreprinderilor din localitățile din stânga Nistrului și din mun.Bender (octombrie 2004)4, acordându-le angajaților întreprinderilor prioritate în privatizarea acestora. Echitatea socială le este asigurată prin art.3 al Legii: „Întreprinderile privatizate sunt transmise participanților la privatizare în proprietate privată cu titlu gratuit.” Cât privește totalitatea actelor de privatizare încheiate anterior, acestea sunt, în prezent, declarate ilegale în conformitate cu art. 12: „Privatizarea întreprinderii efectuată cu încălcarea  prezentei legi și ale altor acte normative ale Republicii Moldova este nevalabilă de la data încheierii acordului de privatizare”4

Se pare că o astfel de reacție furtunoasă a autorităților din Moldova la privatizarea din Transnistria este neîntemeiată. Într-adevăr, dacă am contrapune riscurile și beneficiile privatizării am remarca că ultimele prevalează. 

Riscurile pentru RMN: bugetul și populația: „banii din privatizare vor fi devorați, întreprinderile vor fi pierdute”; e posibilă reducerea nivelului de ocupare a  populației în câmpul muncii (eliminarea șomajului ascuns) în contextul procesului de restructurare a întreprinderilor de către noul proprietar; protestele sociale ale colectivelor de muncă.

Riscurile pentru RM: discomfortul și înjosirea în legătură cu pierderea temporară a drepturilor sale asupra proprietății „regiunii insurecționale”.

Riscurile pentru noii proprietari ai întreprinderilor: incertitudinea privind legitimitatea dreptului de proprietate. 

Beneficiile pentru toți, și, în primul rând pentru întreprinderi, constau în faptul că, fiecare întreprindere privatizată va avea un proprietar concret, investiții și restabilirea activității de afaceri. Cât privește interesele RM și RMN, acestea vor fi desigur luate în considerare în limitele „statului comun” prin delimitarea dreptului lor de proprietate. Și acest lucru, a fost, apropo, consemnat în Memorandumul privind principiile fundamentale de constituire ale statului comun (articolele 14.8 și 14.9)5. În plus, coordonarea intereselor este posibilă și în baza algoritmului lui V. Ceșuev, în cadrul legii RM privind întreprinderile din Transnistria, adoptată în octombrie (2004)6

Esențial este faptul că, privatizarea capacității de producție a Transnistriei precum și stabilirea și consolidarea pozițiilor sectorului privat vor duce inevitabil la subminarea bazei economiei administrativ dirijate a RMN și la crearea de premise pentru soluționarea  pașnică și civilizată a „problemei transnistrene” pe o bază social-economică calitativ nouă.

 

[1] B.P Belcenco, M.P Burla. Modelul, concepția dezvoltării social-economice și direcțiile de bază pentru ieșirea  din criză a țărilor post-sovietice (pe exemplul Republicii Moldovenești Transnistrene), Tiraspol, 2002.

[2] Idem, pg. 86-87.

3 Potrivit datelor Ministerului Economiei RMN

4 Parlamentul Republicii Moldova. Legea privatizării întreprinderilor din localitățile din stânga Nistrului și din mun.Bender, nr.338-XV din 14 octombrie 2004, Monitorul Oficial al RM, nr.189-192 din 22 octombrie 2004. 

5 Memorandumul privind principiile fundamentale de constituire ale statului comun, Hезависимая Молдова, 18.11.2003.

6 Vezi: http://cisr-md.org (noiembrie 2004).